Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Schouten Coolsupport (de Gebruiker), en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing ten aanzien van werknemers en opdrachtnemers van Gebruiker.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een expliciete termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product of een belangrijk product van het geheel niet meer verkrijgbaar is.
2 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, heffingen, reis- verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 3 Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod, dan is Gebruiker daaraan niet gebonden, tenzij Gebruiker aangeeft wel gebonden te willen zijn.
4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
5 Offertes en alle eventuele vervolgdocumenten zijn vertrouwelijk en mogen niet, behoudens schriftelijke toestemming van Gebruiker, voor andere doeleinden gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld worden.

Artikel 3 Uitvoering, levering en uitbesteding

1. Als een termijn is overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de Opdrachtgever de Gebruiker daarom eerst schriftelijk in gebreke stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.
5. De Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Dit kan consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen met betrekking tot prijs of termijn. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf opgaaf doen.
7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan. Gebruiker kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.
8. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging hiervan zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving, of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst niet voorzienbaar waren.
9. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsnog bereid is om de oorspronkelijke overeenkomst uit te voeren.
10. Indien gebruiker als storingsdienst of in het weekend werkzaamheden moet verrichten, dan is Gebruiker gerechtigd om redelijke voorrijkosten in rekening te brengen.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden (i) als de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig, of niet tijdig nakomt, (ii) als Gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn afspraken niet zal nakomen, (iii) als de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen en dit uitblijft of onvoldoende is, of (iv) als door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, of (v) als ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd, of (vi) in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
3. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van al zijn schade.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij dit niet in redelijkheid van Gebruiker gevergd kan worden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich brengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
6. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, oorzaken waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Gebruiker factureert in beginsel 40% bij opdracht, 40% bij aanvang en 20% bij oplevering. Gebruiker is gerechtigd om, als de objectieve omstandigheden dat rechtvaardigen, anders te factureren.
2. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. De Gebruiker kan dan de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig nakomt, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan dienen de werkelijk gemaakte kosten door de Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Het in het kader van de overeenkomst door Gebruiker geleverde, blijft eigendom van Gebruiker totdat alle vorderingen die Gebruiker op de Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, allemaal volledig zijn voldaan.
2. Het door Gebruiker geleverde dat onder dit eigendomsvoorbehoud valt, mag niet ten nadele van Gebruiker worden doorverkocht, verpand of anderszins bezwaard.
3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van slecht of dom gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud of wijzigingen daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door, of het gevolg is van extreme omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen.
4. De Opdrachtgever is verplicht gebreken direct na ontdekken bij Gebruiker te melden en, waar mogelijk, het geleverde af te geven. Gebruiker is, waar mogelijk, gehouden het geleverde direct te (doen) onderzoeken. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn, ter keuze van Gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan, dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt voor niet-consumenten de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker één jaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
3. Gebruiker kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor zaakschade en letselschade, niet voor positief contractsbelang, gederfde winst of smartengeld.

4. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor zaken als vergunningen en ontheffingen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de eventueel aansluiting op openbare werken en voor de kwaliteit van de door hemzelf voorgeschreven producten, procedures of nevenaannemers. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade hieraan gerelateerd,. Gebruiker is eveneens niet aansprakelijk als Opdrachtgever de Gebruiker onjuist of onvolledig of niet tijdig heeft geïnformeerd zoals verplicht op grond van artikel 3 lid 5.

5. Opdrachtgever is buiten werktijden aansprakelijk voor zaken ter locatie van Opdrachtgever, in eigendom van of gebruikt door Gebruiker, voor zover Gebruikers verzekering geen dekking zou bieden.

Artikel 10 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, en waarvan de oorzaak niet aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en direct alles te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Rechtbank Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Laatste wijziging: 2 maart 2021